Meer dan 3.000 producten voor de professional
Persoonlijke ondersteuning
Innovatieve producten
Concepten voor hoge omzetten
Product zoeken

AHV

AHV

Wilde Cosmetics GmbH

Algemene handelsvoorwaarden

- voor het elektronische handelsverkeer -

(Zakenklanten)

 

Wilde Cosmetics GmbH (hierna "Verkoper" genoemd) biedt zakenklanten via de website www.lcn-cosmetics.nl de mogelijkheid om cosmetica-artikelen alsmede materialen of voorwerpen en interieurobjecten voor nagel-, voetverzorgings- en cosmeticastudio's te bestellen. Voor de contracten die via deze website met zakenklanten zijn gesloten, gelden de volgende Algemene handelsvoorwaarden ("AHV"). De AHV omvatten tevens de wettelijk voorafgaande informatie.

1. Toepassingsgebied

1.1 De AHV gelden voor alle handelsbetrekkingen tussen Verkoper

Wilde Cosmetics GmbH

Rheingaustraße 19

65375 Oestrich-Winkel

Tel.: 06723 6020 – 0

Fax: 06723 6020 – 15

E-mail: info@lcnforyou.com

vertegenwoordigd door directeuren Michael Kalow, Marius Kalow en Henrik Kalow

en zakenklanten (hierna "Klant" genoemd). Deze gelden uitsluitend, wanneer de Klant een ondernemer (§ 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon is, of als het gaat om publiekrechtelijke activa. Ondernemer cfm. § 14 alinea 1 van het Duitse BW is iedere natuurlijke of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het afsluiten van een rechtshandeling in de hoedanigheid van zijn zelfstandige beroepsuitoefening of commerciële uitoefening handelt.

1.2 De AHV gelden in hun betreffende versie - ook voor toekomstige contracten met dezelfde klanten - zonder dat de Verkoper in elk specifiek geval naar hen verwijst.

1.3 Uitsluitend de AHV zijn van kracht. Afwijkende, echter ook aanvullende algemene handelsvoorwaarden van de Klant gelden alleen, wanneer en voor zover de Verkoper uitdrukkelijk zijn goedkeuring heeft verleend voor de rechtsgeldigheid. De aanvaarding zonder voorbehoud van een contractaanbod door de Verkoper, terwijl deze op de hoogte is van de algemene handelsvoorwaarden van de Klant, vormt geen dergelijke goedkeuring. Ook in dat geval gelden uitsluitend de AHV van de Verkoper.

1.4 Afzonderlijke overeenkomsten met de Klant (inclusief aanvullingen en wijzigingen) hebben voorrang op deze AHV. Voor het bewijs van de inhoud van afzonderlijke overeenkomsten is een schriftelijk(e) contract of een bevestiging van de Verkoper telkens de voorwaarde.

1.5 Uitleg die de Klant na contractvorming aan de Verkoper dient te geven (bijv. het stellen van een termijn, bewijzen van gebreken, herroepingsverklaringen), dienen schriftelijk te worden ingediend om van kracht te zijn.

1.6 Voor zover deze in deze AHV niet direct zijn gewijzigd of uitdrukkelijk zijn uitgesloten, zijn de wettelijke voorschriften van kracht.

2. Totstandkoming van het contract, cessieverbod

2.1 Het aanbod op de website www.lcn-cosmetics.nl vormt een vrijblijvende uitnodiging voor de Klant om producten te kopen.

2.2 Voordat de Klant producten in de winkelwagen kan leggen, moet deze zich met zijn gebruikersaccount aanmelden onder vermelding van het e-mailadres of het klantnummer en zijn wachtwoord. Hiervoor is een voorafgaande registratie noodzakelijk. In het kader van het registratieproces wordt de Klant ook verzocht om de Verkoper, aanvullend op de volledige gegevens van de persoonsgegevens en bedrijfsgerelateerde gegevens, ook een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel (bedrijfsvergunning of certificaat) beschikbaar te stellen via de post, per fax of elektronisch.

2.3 Nadat de registratie en aanmelding zijn gelukt, kan de Klant op de website www.lcn-cosmetics.nl producten selecteren en in de winkelwagen leggen. Via de knop "Naar de kassa" kan de Klant zijn persoonsgegevens alsmede een van de aangeboden betaalwijzen invoeren. Voor het verzenden van de bestelling kan de Klant in het besteloverzicht zijn gegevens en zijn bestelling te allen tijde bekijken en wijzigen/corrigeren. Via de link "AHV" kan de Klant deze AHV inzien en opslaan. Door het inschakelen van het bijbehorende selectievakje verklaart deze dat hij de rechtsgeldigheid van deze AHV accepteert. Via de knop "Bestellen met plicht tot betaling" geeft de Klant een bindend aanbod af voor de aankoop van de producten die zich in de winkelwagen bevinden.

2.4 Nadat de Verkoper de bestelling heeft ontvangen, ontvangt de Klant onmiddellijk een automatische ontvangstbevestiging via e-mail, die kan worden afgedrukt. In de automatische e-mail is de bestelling opnieuw vermeld. Deze vormt geen acceptatie van het aanbod van de Klant. De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen 2 weken na ontvangst accepteren. De acceptatie kan ofwel door toezending van een opdrachtbevestiging, ofwel door het verzenden van de artikelen geschieden.

2.5 De Verkoper slaat de contracttekst niet extra op in een voor de Klant bekijkbare vorm.

2.6 De Klant mag de rechten uit het contract alleen met voorafgaande toestemming van de Verkoper cederen en alleen, voor zover de belangen van de Verkoper door de cessie niet onredelijk worden aangetast.

3. Leveringstermijn, herroepingsrecht, vertraagde levering

3.1 Het begin van leveringstermijn die wij hebben opgegeven, stelt als voorwaarde dat de Koper tijdig en volgens de voorschriften voldoet aan zijn verplichtingen.

3.2 Indien de Verkoper een opgegeven leveringstermijn niet kan nakomen om redenen waarvoor deze niet verantwoordelijk is, informeert deze de Klant onmiddellijk over de vermoedelijk nieuwe leveringstermijn. Indien het artikel ook na de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, dan heeft de Verkoper het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te herroepen. Indien het artikel reeds is betaald, restitueert de Verkoper de koopprijs. Voor een levering die niet binnen de gestelde termijn valt, is de Verkoper in het bijzonder niet verantwoordelijk, wanneer

- deze een congruente dekkingsaankoop heeft gesloten en zelf niet tijdig werd bevoorraad;

- een voor het overbrengen van de gekochte artikelen naar het binnenlands douanegebied vereiste invoervergunning niet of niet tijdig wordt verstrekt.

Wettelijke voorschriften over herroepings- en opzeggingsrechten alsmede de ongedaanmaking van het contract bij uitsluiting van de prestatieplicht (bijv. onuitvoerbaarheid of onredelijkheid van de prestatie en/of herstel van de foutieve prestatie) die ten gunste van de Verkoper bestaan, blijven onverminderd van kracht.

3.3. Vertraagde levering stelt een aanmaning van de Klant jegens de Verkoper als voorwaarde. 

4. Levering, acceptatieverzuim

4.1 Levering geschiedt af magazijn. Plaats van levering voor alle verplichtingen uit de contractverbintenis is Oestrich-Winkel. Het risico van verlies, beschadiging of vernieling van de artikelen gaat met de beschikbaarstelling bij de goederenuitgifte/het magazijn op de Klant over. Op verzoek en kosten van de Klant wordt het artikel naar een door de Klant bepaalde plaats van bestemming verzonden (Verzendingskoop). De Verkoper heeft het recht om het soort verzending te bepalen (met name transportbedrijf, verzendwijze, verpakking). Voor het bewijs van de foutloze verpakking is de aanname van het artikel zonder bezwaar door de expediteur of vrachtvervoerder voldoende.

4.2 De Verkoper heeft het recht tot deelleveringen, wanneer

- een deellevering voor de Klant volgens het contractuele gebruiksdoel kan worden gebruikt;

- de levering van de resterende artikelen is veiliggesteld; en

- voor de Klant door de deellevering geen aanzienlijke meerkosten of extra kosten ontstaan.

4.3 Indien de prestatie van de Verkoper vertraagt om redenen voor welke de Klant verantwoordelijk is (bijv. acceptatieverzuim), heeft de Verkoper het recht om vergoeding van de voor hem hieruit ontstane schade en eventuele meerkosten (bijv. opslagkosten) te eisen.

5. Prijzen, betalingsvoorwaarden, schuldenaarsverzuim, recht tot het weigeren van de prestatie

5.1 De telkens actuele prijzen op het tijdstip van de contractvorming zijn van kracht. Deze gelden af magazijn, inclusief verpakking en excl. btw. Bij een onopzettelijk verkeerde prijsopgave behoudt de Verkoper zich het recht voor het contract te betwisten. Bij contracten met een overeengekomen looptijd van meer dan vier maanden heeft de Verkoper het recht tot het verhogen van de prijzen met de kostenstijgingen die in deze periode hebben plaatsgevonden. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de Klant het recht tot opzegging van het contract.

5.2 Bij verzendingskoop (alinea 4.1 lid 3) draagt de Klant de kosten van het transport af magazijn en, wanneer de Klant een transportverzekering wenst, de kosten daarvan. Bij bestellingen vanaf € 100,00 netto levert de Verkoper portvrij binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Uitgezonderd hiervan zijn expeditieleveringen. Voor bestellingen van minder dan € 100,00 netto brengt deze vaste verzendkosten in rekening van € 8,95. De Verkoper bepaalt naar eigen oordeel het soort transport. De gegevens gelden niet voor spoedzendingen. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. Bij leveringen naar het buitenland worden de vrachtkosten die de Klant dient te betalen, afzonderlijk bepaald. De Klant draagt eventuele invoerrechten, belastingen en overige overheidsheffingen.

5.3 De koopprijs is binnen 14 dagen vanaf facturering zonder aftrek opeisbaar. Voor kleine bestellingen met een artikelwaarde lager dan € 30,00 netto berekent de Verkoper een toeslag voor minimale hoeveelheden ter hoogte van € 10,00.

5.4 Voor zover de Verkoper prestaties ter nakoming accepteert (bijv. cheques of wissels), heeft deze het recht het gebruik van deze prestaties en het uitoefenen van de hieruit volgende rechten jegens derden op kosten van de Klant in te vorderen. Op verzoek dient de Klant hiervoor een passend voorschot te verstrekken.

5.5 Na 14 dagen na facturering is een schuldenaarsverzuim van de Klant van kracht. Tijdens het verzuim dient er over de koopprijs rente wegens te late betaling te worden berekend. De Verkoper behoudt zich het recht voor om verdere schade wegens te late betaling in te dienen.

5.6 De Verkoper heeft volgens § 321 van het Duitse BW eveneens het recht tot weigering van de prestatie, wanneer de financiële positie van de Klant reeds voor de contractvorming aanzienlijk is verslechterd, deze echter, ondanks zorgvuldig onderzoek, na de contractvorming pas erkent.

5.7 De Klant heeft slechts in zover het recht op compensatie of retentie als zijn reconventionele vordering rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist door de Verkoper is erkend, of op dezelfde contractverbintenis berust. Bij gebreken van de levering blijft alinea 6.4 onverminderd van kracht.

6. Rechten van de Klant op vergoeding van gebreken

6.1 Het geleverde artikel kan vanwege technische feiten met name in kleurnuances enigszins afwijken van de productweergaven op de website van de Verkoper. De Verkoper heeft het recht om verbeteringen aan materiaal en uitvoering aan te brengen, voor zover deze met inachtneming van de belangen van de Verkoper voor de Klant billijk zijn. Billijk zijn veranderingen die de waarde van het product niet verminderen en de uiterlijke uitstraling van het product niet essentieel van de afbeelding laten afwijken.

Voor zover over de gesteldheid van de artikelen geen overeenstemming is bereikt, is de vaststelling of er een gebrek aanwezig is, afhankelijk van de wettelijke regelingen (§ 434 alinea 1 p. 2 en p. 3 van het Duitse BW). Voor uitingen van derden (bijv. reclame-uitingen) die de Verkoper zich niet eigen heeft gemaakt, is deze niet aansprakelijk.

6.2 Voorwaarde voor de rechten van de Klant op vergoeding van gebreken is dat deze volgens de voorschriften heeft voldaan aan alle, volgens § 377 van het Duitse Handelswetboek bestaande onderzoeks- en reclameverplichtingen. Daarom dient de Klant onmiddellijk na ontvangst het artikel zorgvuldig te onderzoeken. Duidelijke gebreken kunnen slechts binnen acht werkdagen na ontvangst van het artikel, overige gebreken binnen acht werkdagen na het ontdekken van het gebrek worden gereclameerd. Voor de inachtneming van de termijn is de tijdige verzending van de kennisgeving voldoende. Aanspraken wegens vertraagd meegedeelde gebreken zijn uitgesloten. Gangbare of geringe technische afwijkingen in kwaliteit, vorm, kleur, grootte, gewicht, enz. vormen geen recht op bezwaren, net zo min als geringe veranderingen door model- en productieveranderingen, wanneer de afwijkingen en veranderingen in het specifieke geval voor de Koper billijk zijn (onbeduidende afwijkingen van de gesteldheid).

6.3 Indien er een gebrek aanwezig is, kan de Verkoper het herstel van de foutieve prestatie naar eigen keuze uitvoeren door het verhelpen van het gebrek (kosteloos herstel) of door levering van een zaak zonder gebrek (vervangende levering). De Klant dient hem de tijd en de gelegenheid bieden, die zijn vereist voor het herstel van de foutieve prestatie. De Klant dient met name de betwiste artikelen voor onderzoeksdoeleinden op eigen kosten aan de Verkoper over te dragen. In dien het verzoek van de Klant voor het verhelpen van het gebrek ongerechtvaardigd blijkt te zijn, kan de Verkoper eisen dat de kosten die hierdoor zijn ontstaan, worden vergoed.

6.4 De Verkoper heeft het recht om het herstel van de foutieve prestatie ervan afhankelijk te maken dat de Klant de koopprijs betaalt. De Klant heeft echter het recht om een in verhouding tot het gebrek passend deel van de koopprijs in te houden.

6.5 Indien het herstel van de foutieve prestatie is mislukt, of indien deze gedurende een passende termijn is vertraagd, of als deze volgens de wettelijke voorschriften kan worden geweigerd, dan heeft de Klant het recht hebben tot het verminderen van de koopprijs, of, bij een niet-onaanzienlijk gebrek, om de koopovereenkomst te herroepen.

6.6 Rechten van de Klant op schadevergoeding en op kostenvergoeding bestaan uitsluitend in overeenstemming met alinea 7.

7. Overige aansprakelijkheid

7.1 Bij opzet en grove nalatigheid is de Verkoper aansprakelijk – ongeacht uit welke rechtsgrond – voor schadevergoeding volgens de wettelijke bepalingen.

7.2 Bij eenvoudige nalatigheid is de Verkoper slechts aansprakelijk bij overtreding van een essentiële contractuele verplichting, beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, typisch ontstane schade. Een contractuele verplichting is essentieel, wanneer het voldoen hieraan het in het contract beoogde doel pas mogelijk maakt en de Klant op het voldoen hieraan regelmatig mag vertrouwen.

7.3 De beperkingen van aansprakelijkheid volgens alinea 7.2 gelden niet voor schade door aangebracht levensgevaarlijk-, lichamelijk of gezondheidsletsel. Deze gelden verder niet voor zover de Verkoper een gebrek arglistig heeft verzwegen, of een garantie voor de gesteldheid van het artikel heeft overgenomen, of de Klant rechten heeft volgens de wet op productaansprakelijkheid.

7.4 Vanwege een plichtsverzaking die niet tot een gebrek heeft geleid, kan de Klant alleen herroepen of opzeggen, wanneer de Verkoper verantwoordelijk is voor de plichtsverzaking. Voor het overige gelden de wettelijke bepalingen.

7.5 Voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten of is beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn medewerkers, vertegenwoordigers en één van degenen die plaatsvervangend aan zijn verplichtingen voldoet.

8. Verjaring

De verjaringstermijn voor schadeclaims die in alinea 7 is beperkt, alsmede overige vrijwaringsrechten bedraagt één jaar vanaf het wettelijke begin van de verjaring.

9. Eigendom, eigendomsvoorbehoud

9.1 Productbeschrijvingen, teksten, afbeeldingen, foto's, schema's en logo's op de website van de Verkoper, in catalogi of overige documentatie van de Verkoper behoren tot het intellectueel eigendom van de Verkoper, of diens samenwerkingspartners, of deze beschikt over het betreffende gebruiksrecht ervan. De Klant mag het intellectueel eigendom alleen na voorafgaande toestemming van de auteursgerechtigden commercieel, in tekstvorm gebruiken; dit heeft met name betrekking op commerciële vermenigvuldiging, verspreiding, openbare beschikbaarstelling of bewerking van de in z. 1 genoemde elementen.

9.2 Totdat er volledig is voldaan aan de huidige en toekomstige vorderingen van de Verkoper uit een contract en een lopende zakenrelatie blijft de Verkoper eigenaar van de artikelen.

9.3 Bij gedrag van de Klant dat indruist tegen het contract, met name bij schuldenaarsverzuim, heeft de Verkoper het recht om volgens de wettelijke voorschriften het contract te herroepen en de artikelen terug te eisen, of de herroeping van eventuele teruggaveclaims van de Klant jegens derden te eisen. Na terugneming van het artikel heeft de Verkoper het recht om deze te gebruiken. De gebruiksvergoeding wordt gekort op de schulden van de Klant, excl. passende gebruikskosten.

9.4 De Klant heeft het recht om de artikelen die het eigendom zijn van de Verkoper, in de ordentelijke gang van zaken te verkopen. Bij verkoop geldt:

a) De uit de verkoop van de artikelen ontstane vorderingen jegens derden cedeert de Klant nu in zijn totaliteit als waarborg aan de Verkoper. De Verkoper aanvaardt de cessie.

b) De Klant blijft naast de Verkoper gemachtigd tot invordering van de gecedeerde vorderingen. De Verkoper incasseert de vorderingen alleen, wanneer de Klant in schuldenaarsverzuim geraakt, of op een andere wijze zijn betalingsverplichting niet nakomt, er een aanvraag voor de opening van een insolventieprocedure is ingediend, of een andere beperking van zijn prestatievermogen aanwezig is. De Klant dient de Verkoper alle gegevens te verstrekken, die zijn vereist voor de incasso, de bijbehorende documentatie te overhandigen en de schuldenaars (derden) over de cessie te informeren.

c) Als de te verwezenlijken waarde van de zekerheden hoger is dan 10% van de vorderingen van de Verkoper, geeft de Verkoper op verzoek van de Klant zekerheden vrij, naar keuze van de Verkoper.

10. Bepalingen betreffende gegevensbescherming

De Verkoper bewerkt klantgegevens voor het uitvoeren van aanvragen of opdrachten en voor het onderhoud van de lopende klantrelatie. Dienstverleners die van de Verkoper daarvoor de opdracht hebben gekregen, bijvoorbeeld in het kader van de orderverwerking, ontvangen slechts in zover klantgegevens, als deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverleningen. Wij verwijzen naar de afzonderlijke bepalingen betreffende gegevensbescherming.

11. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, contracttaal

11.1 Deze AHV en alle rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Klant zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van alle internationale en supranationale (contractuele) rechtsordes, met name het VN-kooprecht. Voor zover volgens het recht van de betreffende opslaglocatie van de artikelen de keuze van het Duits recht niet-toelaatbaar is, geldt voor de voorwaarden en effecten van het eigendomsvoorbehoud het recht van de opslagplaats.

11.2 De exclusief bevoegde rechtbank voor alle indirecte of directe geschillen die resulteren uit de contractverbintenis, is de voor Oestrich-Winkel verantwoordelijke rechtbank. De Verkoper heeft echter het recht om zijn aanspraken jegens de Klant ook bij een algemeen bevoegde rechtbank van de Klant in te dienen.

11.3 De contracttaal is Duits.

Indien afzonderlijke bepalingen van deze AHV ongeldig zijn of worden, blijft hierdoor de strekking van de resterende bepalingen voor het overige onverminderd van kracht.

Versie: Juli 2020